ردپیل

سازمان غیر انتفاعی-راهبردی جامعه رد پیل ایران

این وبسایت صرفا یک لایه برای لینک سازی می باشد و هیچ مسئولیتی برای شستشو مغزی شما در بر ندارد. لذا جدی نگیرید:)

این جامعه کمی تا حدی وابسته به جامعه MGTOW می باشد اما شعبه دیگری ندارد.

MGTOW

تفاوت PUA با RedPill در چیست؟ (عکس)

redpill vs pua در جامعه ردپیلبا اینکه عکس بالا به طور تمام و کمال مشخص نمی کند، اساتید مخ زنی بدنبال استفاده از تکنیک های مختلف ترغیب، فروش و بازاریابی برای جذب هستند و جامعه ردپیل بدنبال اطلاع رسانی درباره حقایق روابط زن و مرد.یک لینک بی شرمانه: اینباند مارکتینگ